Polityka Prywatności

 1. Warunki ogólne
  • Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym http://hicopydystrybucja.pl , zwanego dalej „Serwisem”.
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest HiCOPY Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszkowej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000206268, NIP 527-24-32-667, REGON 015719917
  • Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
  • W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
  • Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądŸ zachowania, które są obraŸliwe, stanowią groŸbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądŸ religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 2. Cel zbierania danych
  • Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.
 3. Prawo dostępu
  • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dostęp do danych osób trzecich
  • Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
  • Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
  • Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 6. Mechanizm cookies
  • Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:
   • pliki Cookies sesyjne – usunięcie tych plików uniemożliwia prawidłowe korzystanie z Serwisu. Pliki te są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Pliki Cookies sesji umożliwiają poruszanie się po stronie bez konieczności podawania przez Użytkowników tych samych informacji, które już wcześniej zostałty przez nich przekazane. Pliki Cookies sesji są usuwane, gdy zamykana jest przeglądarka.
   • pliki Cookies programu partnerskiego – usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu. Pliki te są stosowane do obsługi programu partnerskiego, np. zliczania przekierowań ze strony partnera.
   • pliki Cookies analityczne (niezależnej firmy Google Inc.) – usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu. Analityczne pliki Cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzających, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z póŸn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
 7. Wyłączenie odpowiedzialności
  • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
  • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.
 8. Kontakt z Administratorem danych Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub info@hicopy.pl
 9. Zmiany Polityki Prywatności
  • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
  • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.